Wspólnoty mieszkaniowe

Jako firma specjalizująca się w obsłudze nieruchomości Wspólnot Mieszkaniowych możemy zapewnić pełen wachlarz usług niezbędnych do sprawowania prawidłowego zarządu nad nieruchomościami. Nasza obsługa obejmuje wiele czynności, w tym takie jak:

Obsługa administracyjna i zarządzanie

 • bieżąca kontrola i aktualizacja stanu prawnego nieruchomości;
 • pozyskiwanie ofert usługodawców, negocjowanie warunków umów;
 • pozyskiwanie ofert ubezpieczenia nieruchomości wspólnej, monitoring likwidacji szkód;
 • nadzór nad kompleksowym utrzymaniem porządku i czystości w częściach wspólnych nieruchomości, oraz na terenie przylegającym;
 • prowadzenie i archiwizacja dokumentacji Wspólnoty;
 • organizacja zebrań Wspólnot i Zarządów Wspólnot;
 • pomoc przy organizacji zebrań Zarządów;
 • obsługa właścicieli lokali za pomocą kontaktu telefonicznego, Internetu, spotkań osobistych oraz korespondencji tradycyjnej;

W ramach zarządzania nieruchomością poza bieżącym administrowaniem odpowiadamy za:

 • negocjowanie i zawieranie na swój rachunek wszelkiego rodzaju umów dotyczących nieruchomości (na przykład umów ubezpieczenia nieruchomości, monitoringu, likwidacji szkód);
 • opracowanie i systematyczną aktualizację planu zarządzania nieruchomością;
 • podejmowanie działań mających na celu optymalizację kosztów utrzymania nieruchomości, w tym poszukiwanie dodatkowych przychodów dla Wspólnot, i elementy doradztwa podatkowego;
 • opracowywanie wariantów oszczędzania i pozyskiwania środków na inwestycje;
 • reprezentowanie właścicieli przed wszelkimi organami administracji państwowej, instytucjami i firmami zewnętrznymi;

Obsługa techniczna:

 • prowadzenie książki obiektu budowlanego i dokumentacji technicznej nieruchomości;
 • organizowanie okresowych przeglądów technicznych nieruchomości;
 • opieka konserwatorska nad częściami wspólnymi budynku i urządzeniami technicznymi, gotowość do usuwania awarii i ich skutków;
 • prowadzenie wykazu usterek i monitorowanie ich usuwania;
 • planowanie, organizacja i nadzór nad pracami remontowymi oraz modernizacyjnymi;

Obsługa finansowa:

 • obsługa rachunku bankowego w zakresie płatności;
 • sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych oraz planu gospodarczego dotyczącego nieruchomości;
 • rozliczanie właścicieli lokali z opłat ponoszonych z tytułu kosztów zarządzania nieruchomością wspólną;
 • pobieranie w imieniu Wspólnoty i na jej rzecz należności z tytułu pożytków i innych przychodów z nieruchomości wspólnej;
 • zawieranie umów o świadczenie usług windykacji należnych opłat od właścicieli lokali.

Zachęcamy do skorzystania z naszej oferty. W celu poznania szczegółów prosimy o kontakt pod numerem telefonu 58 620 00 34 lub drogą e-mailową pod adresem: info@tempo.nieruchomosci.pl